Vyberte si zážitok:
Filter zážitkov
  • Zvoľte lokalitu:
  • Cenová relácia:
  • Počet bodov:
  • Čo?
  • Pre koho?
Novinky týždňa
.
Dnes je pondelok 22.10.2018, meniny má Sergej, zajtra Alojzia...
ADINA vaše zážitky, s.r.o.,
so sídlom ul. Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T.
IČO : 44 076 797, DIČ : 2022581913,
Bank. spojenie: ČSOB, a.s.,č.ú. 4007558830 / 7500
IBAN : SK70 7500 0000 0040 0755 8830
Bank. spojenie: VUB, a.s. č.ú. 2781715859 / 0200
IBAN : SK02 0200 0000 0027 8171 5859

Obchodné podmienky obstarávateľa pri obstaraní veci

Obstarávateľ:

ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom ul. Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T. ,
zastúpená: Michalom Kováčom, konateľom obchodnej spoločnosti
IČO: 44 076 797 DIČ: 2022581913.
Bank. spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. 4007558830 / 7500
Bank. spojenie: VUB, a.s. č.ú. 2781715859 / 0200

(ďalej len „obstarávateľ“)

sedý pasik / /

Článok I. - Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky obstarávateľa sa vzťahujú na všetky úkony pri obstarávaní veci pre objednávateľa - zákazníka a upravujú práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany, t.z. má sa na mysli obstarávateľ a objednávateľ, zo zmluvy o obstaraní veci medzi obstarávateľom a objednávateľom.

2. Obstarávateľom je ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom ul. Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T , IČO: 44 076 797, DIČ : 2022581913. (ďalej len „obstarávateľ“) a objednávateľom – zákazníkom, je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vykoná vo vzťahu k obstarávateľovi objednávku podľa Článku II. bod 1. týchto obchodných podmienok obstarania veci.

3. Predmetom zmluvy o obstaraní veci je sprostredkovanie „zážitku“ obstarávateľom pre objednávateľa, alebo pre ním určenú tretiu osobu, spočívajúceho v účasti na rôznych akciách, aktivitách, pobytoch, v odobratí, využití služby rôzneho druhu, a to podľa ponuky alebo z ponuky obstarávateľa, ktorá je zverejnená v „Katalógu zážitkov“ v elektronickej podobe, na webovej schránke obstarávateľa - www.adina.sk , alebo v listinnej podobe, vo forme reklamných letákov a propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v sídle obstarávateľa. Kontaktné údaje obstarávateľa sú nasledovné:

- www.adina.sk ,www.darcekyazazitky.sk
- email:
- telefón: 0944 / 078245
- poštová adresa:
ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom ul. Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava
Bank. spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. 4007558830 / 7500
Bank. spojenie: VUB, a.s. č.ú. 2781715859 / 0200

4. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky obstarávateľovi potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami obstarávania veci, ktoré sú publikované na webovej stránke obstarávateľa: www.adina.sk, www.darcekyazazitky.sk . Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami v celom rozsahu súhlasí a na znak súhlasu podáva svoju objednávku na uzatvorenie zmluvy o obstaraní veci, pričom tieto obchodné podmienky tvoria súčasť zmluvy o obstaraní veci.

5. Tieto obchodné podmienky obstarávateľa pri obstaraní veci sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní veci. V prípade, že obstarávateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu o obstaraní veci, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o obstaraní veci uprednostnené pred obchodnými podmienkami.


sedý pasik / /

Článok II. – Spôsob uzatvárania zmluvy o obstaraní veci

1. Objednávateľ prejaví záujem o obstaranie veci svojou objednávkou, ktorú môže realizovať týmito spôsobmi:

Vyplnením objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na www.adina.sk a jeho zaslaním elektronickým spôsobom obstarávateľovi, alebo jeho vytlačením a zaslaním poštou na adresu sídla obstarávateľa.
Vyplnením a doručením objednávkového formulára priamo v sídle obstarávateľa.

2. Zmluva o obstaraní veci je uzatvorená záväzným akceptovaním - potvrdením objednávky na uzavretie zmluvy o obstaraní veci, t.z., že pokiaľ môže obstarávateľ doručenú objednávku objednávateľa potvrdiť v celom rozsahu, obstarávateľ zašle objednávateľovi „potvrdenie objednávky“. Potvrdením objednávky objednávateľa obstarávateľom príde k uzatvoreniu zmluvy o obstaraní veci.

3. Obstarávateľ má právo odmietnuť potvrdiť objednávku objednávateľa, pokiaľ objednávateľ opakovane nesplní svoj záväzok spočívajúci v zaplatení ceny obstarania na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní veci alebo odmietne prevziať opakovane poukážku na čerpanie zážitku, obchodné podmienky spolu so sprievodným listom.

sedý pasik / /

Článok III. – Práva a povinnosti zmluvných strán po uzatvorení zmluvy o obstaraní veci

1. Po obdržaní potvrdenia objednávky zo strany obstarávateľa objednávateľom, t.z. po uzavretí zmluvy o obstaraní veci, je objednávateľ povinný zaplatiť obstarávateľovi 100% ceny obstarania veci spôsobom a v lehote splatnosti, ako vyplýva z uzatvorenej zmluvy o obstaraní veci (viď. Čl. V. ods. 5 týchto obchodných podmienok).

2. Po zaplatení 100% ceny obstarania veci je obstarávateľ povinný objednávateľovi :

zaslať darčekový balíček , ktorý obsahuje darčekovú poukážku na čerpanie zážitku s vyznačenou dobou jej platnosti, obchodné podmienky a sprievodný list s podrobnými inštrukciami k objednanej službe. Obchodné podmienky a k tomu priloženú poukážku spolu so sprievodným listom je povinný obstarávateľ doručiť objednávateľovi podľa spôsobu dohodnutého v nadväznosti na spôsob zaplatenia ceny obstarania v uzatvorenej zmluve o obstaraní veci. Tieto doklady oprávňujú objednávateľa na obstaranie veci - čerpanie zážitku podľa tejto zmluvy. Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba môže čerpať zážitok len na základe predloženia poukážky dodávateľovi zážitku.

3. Poukážka je zhmotnením predmetu obstarania podľa uzavretej zmluvy o obstaraní veci. Je vystavená v listinnej podobe obstarávateľom a priložená k obchodným podmienkam a sprievodnému listu.Darčeková poukážka platí po dobu 12 mesiacov od dátumu, kedy bola uhradená, ak nie je určené inak.


4. Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky po obdržaní poukážky má možnosť vymeniť poukážku na konkrétnu aktivitu bez uvedenia dôvodov maximálne 2 x krát, v čase doby jej platnosti, avšak najneskôr pri vykonaní rezervácie za poukážku na čerpanie iného zážitku ponúkaného obstarávateľom, a to na základe písomnej žiadosti, vlastnoručne podpísanej, doručenej obstarávateľovi. Táto služba nie je spoplatnená.. V prípade výberu zážitku zhmotneného v poukážke nižšej hodnoty, sa peňažný rozdiel v cene obstarania nevracia, v prípade výberu zážitku poukážky vyššej hodnoty, je potrebné tento cenový rozdiel doplatiť. Poukážka nemôže byť zamenená za peniaze.

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v lehote platnosti darčekovej poukážky, avšak minimálne 5 pracovných dní pred dojednaným termínom plnenia, požiadať obstarávateľa o zmenu osoby držiteľa darčekovej poukážky. Žiadosť o zmenu osoby držiteľa darčekovej poukážky je potrebné vykonať písomnou formou, a to, emailom, alebo poštou, obyčajnou poštovou zásielkou. Tejto osobe musí byť odovzdaná darčeková poukážka na čerpanie zážitku s vyznačenou dobou jej platnosti, obchodné podmienky a sprievodný list s podrobnými inštrukciami k objednanej službe.
Náhradník vstupuje do práv a povinností držiteľa darčekovej poukážky a musí spĺňať tie isté podmienky uvedené v sprievodnom liste k danej aktivite ( napr. vek , zdravotný stav a podobne).

6. Platnosť poukážky je ukončená buď vyčerpaním zážitku, alebo uplynutím doby platnosti poukážky. Uvedené skutočnosti sú vyznačené v texte uvedenom v poukážke.
Po uplynutí doby platnosti alebo vyčerpaním zážitku, je poukážka neplatná a nemožno ju nahradiť inak.

7. Pokiaľ objednávateľ alebo ním určená tretia osoba nemôže využiť poukážku alebo vyčerpať zážitok do uplynutia doby platnosti poukážky, alebo doby čerpania zážitku, môže pred uplynutím tejto doby objednávateľ alebo držiteľ poukážky písomne kontaktovať obstarávateľa a požiadať o predĺženie platnosti poukážky o 3 alebo 6 mesiacov. Predĺženie platnosti poukážky, alebo doby čerpania zážitku je spoplatnené poplatkom vo výške 15,- € / predĺženie o 3 mesiace alebo 20,-€ / predĺženie o 6 mesiacov. Osoba žiadajúca o tento úkon predĺženia doby platnosti poukážky alebo doby čerpania zážitku je povinná tento poplatok obstarávateľovi zaplatiť, pokiaľ obstarávateľ potvrdí možnosť predĺženia. Písomnú žiadosť o predĺženie a zaplatiť poplatok po predchádzajúcom odsúhlasení možnosti predĺženia doby s obstarávateľom, je nutné vykonať najneskôr do posledného dňa platnosti poukážky.

8. Pokiaľ objednávateľ alebo ním určená tretia osoba stratí, alebo mu bude odcudzená počas doby platnosti darčeková poukážka, je nevyhnutné o tejto skutočnosti ihneď informovať obstarávateľa. Obstarávateľ túto darčekovú poukážku„ zablokuje“ , tzn. nebude možné na ňu čerpať zážitok. Žiadosť o vydanie novej náhradnej darčekovej poukážky s novým identifikačným číslom je potrebné vykonať písomnou formou a to mailom, alebo poštou, obyčajnou poštovou zásielkou. Táto služba je spoplatnená sumou 10,- €

sedý pasik / /

Článok IV. – Realizácia obstarania veci , práva a povinnosti zmluvných strán

1 Objednávateľ alebo ním určená osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku (zážitkov) je povinný:
písomne, osobne, alebo telefonicky kontaktovať obstarávateľa a dojednať konkrétny voľný termín - rezerváciu zážitku (zážitkov). Rezerváciu je možné vykonať najneskôr do dátumu, ktoré je uvedené na darčekovej poukážke spoločnosti ADINA, vaše zážitky, s.r.o. Ak v tejto lehote objednávateľ nevykoná rezerváciu prostredníctvom obstarávateľa, nemá objednávateľ nárok na akúkoľvek náhradu .

2. Obstarávateľ poskytne objednávateľovi dodanie „Zážitku“ výlučne na základe jeho objednávky a rezervácie termínu. Pri vykonaní objednávky zážitku objednávateľ, alebo ním určená osoba ako držiteľ poukážky navrhne obstarávateľovi termín uskutočnenia zážitku. Tento objednávateľom navrhnutý termín obstarávateľ preverí u dodávateľa zážitku. Po odsúhlasení termínu, miesta, prípadne ďalších okolností, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie zážitku, bude obstarávateľ informovať objednávateľa o potvrdenom termíne a mieste uskutočnenia zážitku.

3. Podľa bodu 1., podľa presne dohodnutého a špecifikovaného zážitku a rezervovania jeho čerpania, je objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku, povinná sa dostaviť na vlastné náklady (alebo na náklady obstarávateľa, ale to len v prípade, ak je preprava do miesta čerpania zážitku zahrnutá a dohodnutá ako predmet obstarania veci) do dohodnutého miesta čerpania zážitku, v dohodnutom termíne, t.z. musí sa dodržať dátum, čas a miesto. V prípade nedodržania týchto podmienok objednávateľom alebo držiteľom poukážky bez zavinenia obstarávateľa, považuje sa zo strany obstarávateľa, že zážitok bol vyčerpaný bez nároku na náhradu škody a náhradu na čerpanie nového „náhradného“ zážitku.

4. Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky čerpá zážitok na svoju vlastnú plnú zodpovednosť a berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodávateľ obstarávanej veci – zážitku, je oprávnený neumožniť čerpať zážitok osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok, alebo, ak sa osoba čerpajúca zážitok neriadi inštrukciami, ktoré je nevyhnutné rešpektovať alebo dodržať, prípadne splniť vzhľadom na druh a povahu čerpaného zážitku.

5. Objednávateľ alebo tretia osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku je povinná:

a) Zabezpečiť si všetky potrebné doklady nevyhnutné k realizácii obstarania veci, ktoré sú obstarávateľom presne vyšpecifikované v inštrukciách pre čerpanie zážitku, ktoré sú buď priložené a doručované s potvrdením o obstaraní veci, poukážkou na čerpanie zážitku, alebo osobitne pred čerpaním konkrétneho zážitku, pokiaľ z povahy čerpaného zážitku je nevyhnutné, aby bola osoba čerpajúca zážitok podrobne inštruovaná. K takýmto dokladom patria napr. cestovné doklady, poistenie osôb, prípadne majetku, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a pod.).
b) U osôb mladších ako 15 rokov zabezpečiť písomný súhlas zákonného zástupcu a sprevádzanie plne spôsobilou dospelou osobou.
c) U osôb mladších ako 18 rokov zabezpečiť súhlas zákonného zástupcu, bez sprevádzania dospelou osobou
d) Dodržiavať a riadiť sa inštrukciami doručenými obstarávateľom, vzťahujúcimi sa pre konkrétne čerpanie zážitku.
e) Dodržiavať a riadiť sa inštrukciami a pokynmi dodávateľa zážitku, vzťahujúcimi sa pre konkrétne čerpanie zážitku.
f) Pri čerpaní zážitku sa preukázať dodávateľovi zážitku poukážkou na čerpanie zážitku.
g) Nahradiť škodu, ktorú spôsobí svojim konaním dodávateľovi zážitku.

6. V prípade, že objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku nesplní povinnosti uvedené v bode 1., 3., 4., 5. tohto článku, obstarávateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu takýmto konaním vzniknúť.

7. Osobitné upozornenie obstarávateľa k bezpečnosti objednávateľa pri čerpaní zážitku a zodpovednosti obstarávateľa za ujmu na zdraví alebo za náhradu škody na majetku objednávateľa
a) Objednávateľ alebo osoba ním určená na čerpanie zážitku sa zúčastňuje všetkých aktivít, ktoré sú obsahom čerpania zážitku na vlastnú zodpovednosť, po dôslednom a vážnom uvážení svojich zdravotných, fyzických a psychických spôsobilostí a stavu.
b) Objednávateľ alebo osoba ním určená na čerpanie zážitku, je povinná sa pred čerpaním zážitku zúčastniť na aktivite tvoriacej zážitok na základe riadneho oboznámenia sa s pokynmi a inštrukciami priloženými k poukážke na čerpanie zážitku a na základe inštrukcií a pokynov dodávateľa zážitku. Obstarávateľ nezodpovedá objednávateľovi alebo osobe čerpajúcej zážitok za prípadnú ujmu na zdraví alebo škodu na majetku, ktorá by vznikla pri čerpaní zážitku porušením tejto povinnosti.

8. Osobitné upozornenie obstarávateľa k zodpovednosti objednávateľa za ujmu na zdraví alebo za náhradu škody na majetku dodávateľa zážitku
Objednávateľ alebo ním určená osoba čerpajúca zážitok zodpovedá za následky svojho konania v prípade, že spôsobí ujmu na zdraví alebo škodu na majetku dodávateľovi zážitku alebo inej osobe zúčastňujúcej sa čerpanej aktivity.

sedý pasik / /

Článok V. – Cena obstarania veci

1. Cena obstarania veci – zážitku je uvedená v záväznej objednávke, zverejnená v „Katalógu zážitkov“ v elektronickej podobe, na webovej schránke obstarávateľa - www.adina.sk, www.darcekyazazitky.sk , alebo v listinnej podobe, vo forme reklamných letákov a propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v sídle obstarávateľa.

2. Ku každému obstarávateľom ponúkanému zážitku je uvedená cena zážitku s informáciou, čo uvedená cena zážitku zahŕňa.

3. Obstarávateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad – faktúru s dobou splatnosti do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky objednávateľa obstarávateľom (viď. Čl. II. bod 2. a Čl. III. bod 1. týchto obchodných podmienok).

4. Cena zážitku je uvedená v EUR.

5. Spôsob zaplatenia ceny obstarania veci:

a) v hotovosti v sídle obstarávateľa
b) bezhotovostne bankovým prevodom z účtu objednávateľa ( pri tomto spôsobe bezhotovostnej platby uhrádza objednávateľ všetky bankové poplatky spojené s úhradou obstarania veci – zážitku )

6. Základná cena zážitku nezahŕňa cenu prepravy zásielky. Podľa zvoleného spôsobu dopravy zásielky uhradí objednávateľ obstarávateľovi príslušný paušálny poplatok v závislosti na ním zvolenom spôsobe. Výška poplatku za doručenie darčekového balíčka bude objednávateľovi známa pri vyplňovaní objednávky.

Spoločnosť Adina vaše zážitky s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné oneskorenie vzniknuté pri distribúcii darčekového balíčka.

Ak objednávateľ (firma) prejaví záujem zaslať darčekové balíčky na jednotlivé adresy (napríklad na adresy zamestnancov, obchodných partnerov, zákazníkov atď.), je potrebné napísať túto požiadavku (spolu so zoznamom adries) na e-mail . Všetky darčekové balíčky budú zaslané na určené adresy, avšak v tomto prípade sa bude účtovať ku každému darčekovému balíčku poštové vo výške 2,- €.

7. Poplatok za darčekové balenie BASIC a poplatok za balné neúčtujeme.
Darčekové balenie - darčeková krabička DELUXE je spoplatnená.

8. Zaplatením ceny obstarania, objednávateľom obstarávateľovi je splnený záväzok objednávateľa vyplývajúci z uzatvorenej zmluvy o obstaraní veci. Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba čerpajúca zážitok už nie je povinná k žiadnej inej finančnej úhrade za čerpanie zážitku dodávateľovi zážitku. Dodávateľ zážitku nie je oprávnený sa domáhať zaplatenia žiadnej inej platby, v súvislosti s čerpaním zážitku, ibaže by mal objednávateľ alebo tretia osoba čerpajúca zážitok, záujem o čerpanie služieb nad rámec služieb obsiahnutých s čerpaným zážitkom obstaraným obstarávateľom podľa zmluvy o obstaraní veci.

9. Zvýšenie ceny obstarania
V prípade, že príde zo strany dodávateľa zážitku k zvýšeniu ceny zážitku, čím príde k zvýšeniu ceny obstarania veci o viac ako 10% v porovnaní s dohodnutou cenou obstarania veci, môže obstarávateľ premietnuť toto zvýšenie do ceny obstarania veci, najneskôr však do dňa vykonania rezervácie termínu čerpania zážitku. Objednávateľ je oprávnený v takomto prípade odstúpiť od zmluvy o obstaraní veci (viď. Čl. VIII. bod 2. písm.a) týchto obchodných podmienok). Pokiaľ objednávateľ nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, obstarávateľ je povinný pre tento prípad umožniť objednávateľovi zameniť vybratý zážitok za iný alebo doplatiť cenový rozdiel a potom zážitok vyčerpať. Za iných podmienok nemôže obstarávateľ zvýšiť cenu obstarania veci.

10. Vernostné body

Vernostné body získané za nákup zážitkových aktivít je možné uplatniť iba na zážitky.

Vernostné body nie je možné uplatniť na nákup tovaru – hmotných darčekov.

ďalšia strana


gdpr - subor